The EU contributes to the development of SF6-free 420 kV switchgear

EUs Life Program-finansiering anerkjenner g3 Green Gas som et bærekraftig alternativ til SF6 i høyspenningsutstyr.

Den 26. september 2019, kunngjorde GE sin kjøreplan Green Gas for Grid (g3).  En større milepæl i denne kjøreplanen er utviklingen av et 420 kV gassisolert bryteranlegg planlagt fullført i 2022. GE sendte dette utviklingsprogrammet til EUs LIFE-program, EUs finansieringsinstrument for miljø- og handlingsplanen, og er godkjent for en toårig finansieringstilskudd. Dette programmet, som GE har kalt “LifeGRID”, anerkjenner g3 som en verdifull og bærekraftig alternativ gass til bruk av SF6 i høyspenningsutstyr.

LIFE-programmet ble opprettet av EU i 1992. Det er delt opp i to underprogrammer, ett for miljøet og ett for klimaendringen (som utgjør 25 % av helheten).

Programmets invitasjon i 2018 til anbud oppfordrer til søknader for demonstrasjons-, pilot- eller best praksis-prosjekter som viser bruken av alternativer med lav Global Warming Potential (GWP) til SF6, som er nøyaktig det GEs g3-LifeGRID-prosjekt vil vise.

GEs LifeGRID-prosjekt har fått finansiering fra EUs LIFE Program.

EUs LIFE Program-finansiering akselererer GEs utvikling av verdens første SF6-frie 420 kV-kretsbryter

Ambisjonen til GEs LifeGRID-prosjekt er å bidra til å redusere drivhusgassutslipp fra høyspenningsnettstasjoner via utviklingen av et grønnere bryteranlegg. Fokusområdet for LifeGRID er for skadebegrensning av klimaendring ved bruk av GEs g3 som en SF6-alternativ gass i kretsbrytere. “Da 420 kV er det høyeste spenningsnivået som brukes i de fleste europeiske land, vil en utprøvd g3–isolert 420 kV-kretsbryter vise at g3-teknologi kan anvendes på alle andre standard høyspenningsnivåer og brukes på alle de andre gassisolerte nettstasjonskomponentene,” forklarte Yannick Kieffel, GEs leder for Materials and Eco-Design Team, og prosjektleder i LifeGRID.

Yannick Kieffel, LifeGRID-prosjektleder og LifeGRID-teamet

GEs LifeGRID-prosjekt stemmer perfekt med de lovgivningsmessige målene og ambisjonene på EU-nivå og videre:

  • EUs ambisjon for karbonnøytralitet innen 2050
  • Paris-avtalen: Holde en global temperaturstigning i dette århundret til under 2 grader Celsius over førindustrielle nivåer og bestrebe seg på å begrense temperaturøkningen ytterligere til 1,5 grader Celsius.
  • LIFE Program er det eneste EU-finansieringsprogrammet som målretter seg spesifikt mot fluorinerte drivhusgasser (F-gasser).
  • LifeGRID faller direkte under forskriften for fluorinerte gasser (EU) nr. 517/2014, som tar sikte på å redusere EUs F-gassutslipp med to tredjedeler innen 2030, sammenlignet med nivåene fra 2014.

Som ledd i LifeGRID-prosjektet er det utviklet et transnasjonalt samarbeid med Universitetet i Brno i Den tsjekkiske republikk og Leibniz Institute for Plasma and Technology, INP- Greifswald i Tyskland. Målet med dette samarbeidet er å opprette en database for g3-gassegenskaper som vil gjøre det mulig for GEs eksperter innen forskning og utvikling å fremskynde utviklingen av denne 420 kV GIS og akselerere bruken av g3-teknologi på alle de andre produktene på dette spenningsnivået og lavere. CEA, en ledende fransk forskningsorganisasjon, vil også delta i utviklingen av kretsbryterne og European Transmission System Operators (TSO-er) vil bidra til å teste og implementere sluttproduktet.

Til slutt kan GEs LifeGRID også bidra til å evaluere bruken av g3 som alternativ gass til SF6 i andre industrier som partikkelakseleratorindustrien, kjernefusjonsindustrien, magnesiumindustrien og den elektrostatiske høyttalerindustrien.

Forsknings- og utviklingsekspertene i GEs Renewable Energy’s Grid Solutions har allerede startet sine undersøkelser for å definere det beste konseptet for 420 kV g3-isolert bryteranlegg. Dette er begynnelsen av en fascinerende reise mot et grønnere 420 kV-overføringsnett, ryggraden